Cách Cày Mốc Nạp

15/05/23

CÁC HOẠT ĐỘNG TÍCH LUỸ MỐC NẠP

Tăng Thêm đồng thường vào các Hoạt động:

- Vượt ải TDC : Từ 2000 -> tăng lên 5000 Đồng thường

- Vượt ải BHĐ: Tăng từ 2000 -> Lên 1 Vạn Đồng thường

Chiến Trường TK giờ tích luỹ điểm sẽ nhận thêm đồng thường, mà không cần phải chờ trận TK 21h00.

+ Tích luỹ 1000-->3000 điểm: 5000 đồng thường

+ Tích luỹ 3000-->5000 điểm: 1 Vạn đồng thường

+ Tích luỹ 5000-->7000 điểm: 3 Vạn đồng thường

+ Tích luỹ 7000-->10000 điểm: 5 Vạn đồng thường

+ Tích luỹ >10000 điểm: 10 Vạn đồng thường

Trận 21h00 Tống Kim đồng sẽ được tăng lên như sau:

- TOP 1: 30 Vạn Đồng Thường

- TOP 2-4: 20 Vạn Đồng Thường

- TOP 5-10: 10 Vạn Đồng Thường

- TOP 11-20: 5 vạn đồng thường

HOẠT ĐỘNG MỐC NẠP TÍCH LUỸ

TỐNG KIM

(Trận 21h00)

Tích Luỹ : 1000 đến 3000 điểm : nhận 5000 Mốc Nạp

Tích Luỹ : 3000 đến 5000 điểm : nhận 5000 Mốc Nạp

Tích Luỹ : 5000 đến 7000 điểm : nhận 7000 Mốc Nạp

Tích Luỹ : 7000 đến 10000 điểm : nhận 7000 Mốc Nạp

Tích Luỹ trên 10000 điểm: nhận 10000 Mốc Nạp

TIÊU DAO CỐC

Vượt 1 Ải : Nhận 2000 Mốc Nạp

( Tổng 5 Ải)

BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Vượt 1 Ải : Nhận 5000 Mốc Nạp

( Tổng 3 Ải)

BOSS THẾ GIỚI

(55-75-95)

+ Boss 45: Nhận 5.000 mốc nạp

+ Boss 75: Nhận 15.000 mốc nạp

+ Boss 95: Nhận 25.000 mốc nạp

 

Sẽ update thêm vào các hoạt động khác trong tương lai

BQT Xin Kính Báo !!!