Event Huyết Long (15/10)

14/10/23

Event Huyết Long (15/10)

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Sau khi Open Máy Chủ 1 Tuần
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ
 • Nguyên Liệu Event Có Được Thông qua các sự kiện trong game

NPC liên quan

NPC Ghi chú

NPC Sự Kiện 

 • Vị trí: Tại Ba Lăng Huyện
 • Chức năng:
  • Là NPC hỗ trợ các sự kiện trong game
  • Hỗ Trợ mua lại các hoạt động và đổi điểm tống kim

Các Vật Phẩm Sự Kiện:

 • Khi tham gia các hoạt động trong game. Các bạn sẽ nhận được Ngọc Bích nguyên liệu  .
 • Sau khi mở ra ngẫu nhiên ra các vật phẩm sau:
Hình ảnh Ghi chú

Vật phẩm : Giáp Huyết Long

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Tim Huyết Long

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Vuốt Huyết Long

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Sự Kiện tại Ba Lăng Huyện để hợp thành vật phẩm. Công Thức Ghép có 2 loại

1Ghép Trứng Huyết Long   

 • Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 5000 vật phẩm)

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Giáp Huyết Long

 1
Vật phẩm : Tim Huyết Long  1
Vật phẩm : Vuốt Huyết Long  1
1 Vạn Đồng Thường  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Trứng Huyết Long

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 2 3%
Đồng Thường 1000 12%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 10%
Mảnh Ghép Tín Vật 1 10%
Mảnh Ghép Huy Chương 1 10%
Tinh Lực 500 15%
Hoạt Lực 500 15%
Huyền Tinh 6 1 15
Mảnh Huyết Long 1 10%

2Ghép Trứng Hoàng Kim 

 • Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 2000 vật phẩm)
Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Giáp Huyết Long

 1
Vật phẩm : Tim Huyết Long  1
Vật phẩm : Vuốt Huyết Long  1

Chi Tiết Vật Phẩm Sẽ Nhận Được khi Sử dụng Trứng Hoàng Kim 

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tỉ Lệ
Tiền Du Long 1 3%
Vỏ Sò Vàng 1 5%
Rương Mảnh Ghép Trang Bị Pet 1 15%
Bạc Khoá 5000 30%
Huyền Tinh Cấp 4 1 20%
NHHT 1 9%
Tinh Lực 100 5%
Hoạt Lực 100 5%
Mảnh Huyết Long 1 8%

Mốc Quà Khi Sử Dụng Trứng Huyết Long

Chi Tiết Phần Thưởng
 • Sử dụng 100 Trứng Huyết Long : Nhận 1 HT 8 + 1000 tiền DL + 100 Rương Trang Bị Pet + 100 Mảnh TV+HC + 500 VSV
 • Sử dụng 200 Trứng Huyết Long: Nhận 2 HT 8 + 1500 tiền DL + 200 Rương Trang Bị Pet + 200 Mảnh TV+HC  + 1000 VSV
 • Sử dụng 500 Trứng Huyết Long: Nhận 3 HT 8 + 2000 tiền DL + 300 Rương Trang Bị Pet + 300 Mảnh TV+HC + 2500 VSV
 • Sử dụng 1000 Trứng Huyết Long : Nhận 1 HT 9 + 2500 tiền DL + 400 Rương Trang Bị Pet + 400 Mảnh TV+HC + 4000 VSV
 • Sử dụng 2000 Trứng Huyết Long :Nhận 2 HT 9 + 3000 tiền DL + 500 Rương Trang Bị Pet + 500 Mảnh TV+HC + 6000 VSV
 • Sử dụng 3000 Trứng Huyết Long : Nhận 3 HT 9 + 4000 tiền DL + 1000 Rương Trang Bị Pet + 1000 Mảnh TV+HC + 10000 VSV
 • Sử dụng 5000 Trứng Huyết Long: Nhận 2 HT 10 + 5000 tiền DL + 2000 Rương Trang Bị Pet + 2000 Mảnh TV+HC + 20000 VSV

 

Trân Trọng Thông Báo !!!