Phần Thưởng Hoạt Động

02/11/23

1. Hoạt Động Tiêu Dao Cốc:

 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi Tuần tham gia tích lũy tối đa 14 lần, 1 ngày đi được 2 lần
 • Yêu cầu cấp 80
Qua Ải PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
Vượt Ải Thành Công
 • 100K Exp + 10 Vạn Bạc Khoá + 5 Vạn Bạc Thường + 2 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6 + 5 Mảnh Ghép Tín Vật + 10 Tiền Du Long
 • 3 Mảnh Huyết Long + 2 Rương Mảnh Trang Bị PET + 5 Nguyên Liệu Event
 • 3000 Mốc Nạp + 2000 Đồng Thường

2. Hoạt Động Bạch Hổ Đường:

 • Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
 • Yêu cầu Cấp 50
Qua Ải PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
Vượt Ải Thành Công
 • 100K Exp + 10 Vạn Bạc Khoá + 5 Vạn Bạc Thường + 5 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6 + 10 Mảnh Ghép Huy Chương + 20 Tiền Du Long
 • 5 Mảnh Huyết Long + 5 Rương Mảnh Trang Bị PET + 10 Nguyên Liệu Event
 • 5000 Mốc Nạp +3000 Đồng Thường

3. Hoạt Động Thương Hội:

 • Thời gian: Cả Tuần
Số Nhiệm Vụ PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
10 Nhiệm Vụ
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6 + 30 Vạn Bạc Khoá + 30 Vạn Bạc Thường
20 Nhiệm Vụ
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6 + 50 Vạn Bạc Khoá + 50 Vạn Bạc Thường
30 Nhiệm Vụ
 • 3 Huyền Tinh Cấp 6 + 70 Vạn Bạc Khoá + 70 Vạn Bạc Thường
40 Nhiệm Vụ
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7 + 120 Vạn Bạc Khoá + 120 Vạn Bạc Thường + 10 KNB

4. Hoạt Động Công Thành Chiến:

 • Thời gian: Thứ 5 hàng tuần
  • Báo danh: 19h45 - 19h55
  • Thời gian đánh: 20h00-21h00
TOP PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
Bang TOP 1
 • 50 Triệu EXP - 1 Huyền Tinh Cấp 9 + 2 Hoà Thị Ngọc + 1000 Tiền Du Long + 10 Rương Mảnh Ghép Pet 
 • 20 Mảnh Huyết Long + 50 Mảnh Huy Chương + 50 Mảnh Tín Vật + 20 KNB
 • Ngoài Ra Bang Chủ và Các Trưởng lão sẽ nhận thêm Danh Hiệu Riêng ( Inbox AD nhận)

Bang TOP 2
 • 30 Triệu EXP - 2 Huyền Tinh Cấp 8 + 1 Hoà Thị Ngọc + 500 Tiền Du Long + 5 Rương Mảnh Ghép Pet 
 • 10 Mảnh Huyết Long + 30 Mảnh Huy Chương + 30 Mảnh Tín Vật + 10 KNB
Bang TOP 3
 • 20 Triệu EXP - 2 Huyền Tinh Cấp 7  + 300 Tiền Du Long + 5 Rương Mảnh Ghép Pet 
 • 10 Mảnh Huyết Long + 10 Mảnh Huy Chương + 10 Mảnh Tín Vật +  5 KNB
Bang TOP 4
 • 20 Triệu EXP - 2 Huyền Tinh Cấp 7  + 300 Tiền Du Long + 5 Rương Mảnh Ghép Pet 
 • 10 Mảnh Huyết Long + 10 Mảnh Huy Chương + 10 Mảnh Tín Vật +  5 KNB

5. Hoạt Động Thi Đấu Loạn Phái:

 • Thời gian: Thứ 3 và Thứ 6 Hàng Tuần
  • Báo danh: 19h30 - 19h55
  • Thời gian đánh: 20h00-20h30
  • Lưu Ý: Phần Thưởng trong danh sách dưới chỉ có từ TOP 1 đến 8
TOP PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
TOP 1
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8 + 30 Mảnh Huyết Long + 30 Rương Trang Bị PET + 30 Mảnh Tín Vật + 30 Mảnh Huy Chương
 • 30 KNB + 300 Tiền Du Long + 30 Nguyên Liệu Event
 • 50 Vạn bạc Thường + 50 Vạn Bạc Khoá + 10 Vạn Đồng Khoá + 30 Triệu EXP
 • Danh Hiệu Tân Nhân Vương Phái siêu Đẹp
TOP 2
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8 + 25 Mảnh Huyết Long + 25 Rương Trang Bị PET + 25 Mảnh Tín Vật + 25 Mảnh Huy Chương
 • 25 KNB + 200 Tiền Du Long + 25 Nguyên Liệu Event
 • 25 Vạn bạc Thường + 25 Vạn Bạc Khoá + 8 Vạn Đồng Khoá + 25 Triệu EXP
TOP 3
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7 + 20 Mảnh Huyết Long + 20 Rương Trang Bị PET + 20 Mảnh Tín Vật + 20 Mảnh Huy Chương
 • 15 KNB + 150 Tiền Du Long + 20 Nguyên Liệu Event
 • 25 Vạn bạc Thường + 25 Vạn Bạc Khoá + 5 Vạn Đồng Khoá + 20 Triệu EXP
TOP 4 - 8
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 + 10 Mảnh Huyết Long + 10 Rương Trang Bị PET + 10 Mảnh Tín Vật + 10 Mảnh Huy Chương
 • 10 KNB + 100 Tiền Du Long + 10 Nguyên Liệu Event
 • 10 Vạn bạc Thường + 10 Vạn Bạc Khoá + 1 Vạn Đồng Khoá + 10 Triệu EXP

6. Nhiệm Vụ Dã Tẩu:

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Hoàn thành mỗi 10 nhiệm vụ sẽ nhận được 1 Mốc
MỐC PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
Mốc 1
( 10 Nhiệm Vụ)
 • 1 Huyền Tinh 6 + 50 Mảnh Huy Chương
Mốc 2
( 20 Nhiệm Vụ)
 • 1 Huyền Tinh 7 + 50 Mảnh Tín Vật
Mốc 3
( 30 Nhiệm Vụ)
 • 3 Huyền Tinh Cấp 7 + 2 Chân Nguyên TLĐ + 300 Tiền Du Long

7. Hoạt Động Tống Kim

Xem Phần Thưởng Tại Đây

8. Hoạt Động Vận Tiêu:

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Mỗi Ngày vận tiêu được 3 lần
Nhiệm Vụ PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
Hoàn Thành Nhiệm Vụ Vận Tiêu
 • 2 Huyền Tinh 6 + 5 Mảnh Huyết Long + 100 Tiền Du Long
 • Cướp Tiêu Người Khác sẽ nhận được 1 HT 6 + 25 Tiền Du Long ( ngày cướp 2 Lần)

9. Thần Trùng Trấn:

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Mỗi Ngày đi 1 lần
Nhiệm Vụ PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
Hoàn Thành Ải
 • 1 Huyền Tinh 7 + 100 Tiền Du Long
 • 10 KNB Tiểu + 10 Chân Nguyên TLĐ
 • 1 Hoà Thị Ngọc

BQT Trân Trọng Thông Báo !!!