Phần Thưởng Tống Kim

05/11/23

Chi tiết Phần Thưởng Khi Tham gia Tống Kim

 • Thời gian diễn ra Tống Kim : 11h00 - 17h00 - 21h00 - 23h00
 • Tham gia tống kim sẽ nhận hết các phần thưởng như bên dưới
 • Ngoài các phần thưởng nhận được ( trận Tống Kim 21h00 sẽ nhận được thêm như chi tiết bên dưới)
 • Lưu Ý: Dọn trống rương trước khi tham gia tống kim kẻo mất vật phẩm. BQT sẽ ko xử lý nếu xảy ra

1. Tích Luỹ Điểm Tống Kim:

Số Điểm PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
1000 Đến 3000
 • 10 Vạn Bạc Khoá + 2 Vạn Đồng Khoá + 1 Huyền Tinh Cấp 5
 • 1 Mảnh Huyết Long + 2 Mảnh Trang Bị Pet + 2 Mảnh Tín Vật + 2 Mảnh Huy Chương
 • 10 Tiền Du Long + 2000 Mốc Nạp
3000 Đến 5000
 • 20 Vạn Bạc Khoá + 5 Vạn Đồng Khoá + 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 2 Mảnh Huyết Long + 3 Mảnh Trang Bị Pet + 4 Mảnh Tín Vật + 4 Mảnh Huy Chương
 • 1 Vạn Đồng + 20 Tiền Du Long + 5000 Mốc Nạp
5000 Đến 7000
 • 30 Vạn Bạc Khoá + 10 Vạn Đồng Khoá + 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 3 Mảnh Huyết Long + 4 Mảnh Trang Bị Pet + 6 Mảnh Tín Vật + 6 Mảnh Huy Chương
 • 2 Vạn Đồng + 30 Tiền Du Long + 7000 Mốc Nạp
7000 Đến 10000
 • 40 Vạn Bạc Khoá + 15 Vạn Đồng Khoá + 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 5 Mảnh Huyết Long + 5 Mảnh Trang Bị Pet + 10 Mảnh Tín Vật + 10 Mảnh Huy Chương
 • 3 Vạn Đồng + 40 Tiền Du Long + 10000 Mốc Nạp
Trên 10000
 • 50 Vạn Bạc Khoá + 20 Vạn Đồng Khoá + 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 10 Mảnh Huyết Long + 10 Mảnh Trang Bị Pet + 15 Mảnh Tín Vật + 15 Mảnh Huy Chương
 • 5 Vạn Đồng + 50 Tiền Du Long + 15000 Mốc Nạp

2. TOP Tống Kim:

Số Điểm PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
TOP 1
 • 1 Triệu  EXP  + 20 Vạn Bạc Khoá + 20 Vạn Đồng Khoá + 20 Vạn Bạc Thường + 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 20 Mảnh Huyết Long + 20 Mảnh Trang Bị Pet + 20 Mảnh Tín Vật + 20 Mảnh Huy Chương
 • 30 KNB + 50 Tiền Du Long + 50 Nguyên Liệu Event + Danh Hiệu Vòng Sáng TOP Tống Kim
TOP 2
 • 800K  EXP  + 18 Vạn Bạc Khoá + 18 Vạn Đồng Khoá + 18 Vạn Bạc Thường + 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 15 Mảnh Huyết Long + 15 Mảnh Trang Bị Pet + 15 Mảnh Tín Vật + 15 Mảnh Huy Chương
 • 20 KNB + 40 Tiền Du Long + 40 Nguyên Liệu Event + Danh Hiệu Vòng Sáng TOP Tống Kim
TOP 3
 • 700K  EXP  + 15 Vạn Bạc Khoá + 15 Vạn Đồng Khoá + 15  Vạn Bạc Thường + 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 10 Mảnh Huyết Long + 10 Mảnh Trang Bị Pet + 10 Mảnh Tín Vật + 10 Mảnh Huy Chương
 • 15 KNB + 30 Tiền Du Long + 30 Nguyên Liệu Event + Danh Hiệu Vòng Sáng TOP Tống Kim
TOP 4 - 5
 • 600K  EXP  + 10 Vạn Bạc Khoá + 10 Vạn Đồng Khoá + 10 Vạn Bạc Thường + 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 8 Mảnh Huyết Long + 8 Mảnh Trang Bị Pet + 8 Mảnh Tín Vật + 8 Mảnh Huy Chương
 • 10 KNB + 25 Tiền Du Long + 20 Nguyên Liệu Event + Danh Hiệu Vòng Sáng TOP Tống Kim
TOP 6 - 20
 • 400K  EXP  + 8 Vạn Bạc Khoá + 8 Vạn Đồng Khoá + 8 Vạn Bạc Thường + 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 6 Mảnh Huyết Long + 6 Mảnh Trang Bị Pet + 8 Mảnh Tín Vật + 8 Mảnh Huy Chương
 • 5 KNB +15 Tiền Du Long + 10 Nguyên Liệu Event
TOP 21 - 50
 • 50K  EXP  + 5 Vạn Bạc Khoá + 5 Vạn Đồng Khoá + 5 Vạn Bạc Thường + 1 Huyền Tinh Cấp 5
 • 3 Mảnh Huyết Long + 3 Mảnh Trang Bị Pet + 3 Mảnh Tín Vật + 3 Mảnh Huy Chương
 • 2 KNB + 10 Tiền Du Long + 5Nguyên Liệu Event

3. TOP Tống Kim ( Trận 21:00)

Số Điểm PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
TOP 1
 • 1 triệu EXP + 20 Vạn Bạc Khoá + 20 Vạn Đồng Khoá + 20 Vạn Bạc Thường + 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 20 Mảnh Huyết Long + 20 Mảnh Trang Bị Pet + 20 Mảnh Tín Vật + 20 Mảnh Huy Chương
 • 20 KNB + 50 Tiền Du Long
TOP 2 - 5
 • 800K EXP + 15 Vạn Bạc Khoá + 15 Vạn Đồng Khoá + 15 Vạn Bạc Thường + 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 15 Mảnh Huyết Long + 15 Mảnh Trang Bị Pet + 15 Mảnh Tín Vật + 15 Mảnh Huy Chương
 • 15 KNB + 40 Tiền Du Long
TOP 6 -  20
 • 700K EXP + 10 Vạn Bạc Khoá + 10 Vạn Đồng Khoá + 10 Vạn Bạc Thường + 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 10 Mảnh Huyết Long + 10 Mảnh Trang Bị Pet + 10 Mảnh Tín Vật + 10 Mảnh Huy Chương
 • 10 KNB + 30 Tiền Du Long
TOP 21 - 50
 • 500K EXP +  5 Vạn Bạc Khoá + 5 Vạn Đồng Khoá + 5 Vạn Bạc Thường + 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 5 Mảnh Huyết Long + 5 Mảnh Trang Bị Pet + 5 Mảnh Tín Vật + 5 Mảnh Huy Chương
 • 5 KNB + 20 Tiền Du Long

4. Tích Luỹ Điểm Tống Kim Đổi Quà:

 • Khi tích luỹ đủ số điểm có thể đến gặp NPC Sự Kiện tại Ba lăng Huyện để đổi
 • Chi tiết phần thưởng đổi theo điểm tích luỹ như bên dưới
Số Điểm PHẦN THƯỞNG ĐỔI ĐƯỢC
1000 Điểm Tống Kim

1  Tiền Du Long

50.000 Điểm Tống Kim

1 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

100.000 Điểm Tống Kim

( Danh Hiệu 15 Ngày )

200.000 Điểm Tống Kim

1 Hoà Thị Ngọc

1.000.000 Điểm Tống Kim

Rương Chân Nguyên Tự Chọn

( Dùng tuỳ Chọn Chân Nguyên khi đạt Cấp độ 100)

Chỉ có đi Tống Kim mới sở hữu