Quà Phần Thưởng Tống Kim

16/05/23

Chi Tiết Phần Thưởng Khi Tham Gia Tống KIM

Phần Thưởng TOP Khi Tham Gia Tống Kim:

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
TOP 1:
 • 20 Triệu Exp
 • 20 Vạn Bạc Khoá
 • 20 Vạn Bạc Thường
 • 20 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8 
 • 20 Mảnh Huyết Long
 • 15 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 20 Nguyên Liệu Event
 • 4 Hoà Thị Ngọc
 • Danh Hiệu TOP 1 Tống KIM
TOP 2
 • 18 Triệu Exp
 • 15 Vạn Bạc Khoá
 • 15 Vạn Bạc Thường
 • 15 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 15 Mảnh Huyết Long
 • 10 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 17 Nguyên Liệu Event
 • 3 Hoà Thị Ngọc
 • Danh Hiệu TOP 2 Tống KIM
TOP 3:
 • 15 Triệu EXP
 • 10 Vạn Bạc Khoá
 • 10 Vạn Bạc Thường
 • 10 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 10  Mảnh Huyết Long
 • 10 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 15 Nguyên Liệu Event
 • 2 Hoà Thị Ngọc
 • Danh Hiệu TOP 3 Tống KIM
TOP 4 - 5
 • 15 Triệu EXP
 • 10 Vạn Bạc Khoá
 • 8 Vạn Bạc Thường
 • 8 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 7 Mảnh Huyết Long
 • 7 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 15 Nguyên Liệu Event
 • 2 Hoà Thị Ngọc
 • Danh Hiệu TOP Tống KIM
TOP 6 - 20
 • 10 Triệu EXP
 • 5 Vạn Bạc Khoá
 • 5 Vạn Bạc Thường
 • 5 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 5 Mảnh Huyết Long
 • 5 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 10 Nguyên Liệu Event
 • 1 Hoà Thị Ngọc
TOP 21 - 50
 • 5 Triệu EXP
 • 10 Vạn Bạc Khoá
 • 7 Nguyên Liệu Event
 • 3 Mảnh Huyết Long
 • 5 Rương Mảnh Trang Bị PET

Phần Thưởng Mốc Điểm Tích Luỹ:

MỐC ĐIỂM TÍCH LUỸ PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC

Mốc 1000 Đến 2999 Điểm

 • 3 Triệu Exp
 • 5 Vạn Bạc Khoá
 • 1 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 1 Mảnh Huyết Long
 • 1 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 1000 Tinh Lực + Hoạt Lực
 • 5000 Đồng Thường
 • 100 Tiền Du Long
 • Nhận 5000 Mốc Nạp
Mốc 3000 Đến 4999 Điểm
 • 5 Triệu Exp
 • 7 Vạn Bạc Khoá
 • 5 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 1 Mảnh Huyết Long
 • 1 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 1000 Tinh Lực + Hoạt Lực
 • 1 Vạn Đồng Thường
 • 100 Tiền Du Long
 • Nhận 5000 Mốc Nạp
Mốc 5000 Đến 6999 Điểm
 • 7 Triệu EXP
 • 10 Vạn Bạc Khoá
 • 10 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 1 Mảnh Huyết Long
 • 2 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 2000 Tinh Lực + Hoạt Lực
 • 3 Vạn Đồng Thường
 • 150 Tiền Du Long
 • Nhận 7000 Mốc Nạp
Mốc 7000 Đến 9999 Điểm
 • 10 Triệu EXP
 • 15 Vạn Bạc Khoá
 • 15 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 1 Mảnh Huyết Long
 • 2 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 2000 Tinh Lực + Hoạt Lực
 • 5 Vạn Đồng Thường
 • 150 Tiền Du Long
 • Nhận 7000 Mốc Nạp
Mốc ++ 10.000 Điểm
 • 15 Triệu EXP
 • 20 Vạn Bạc Khoá
 • 20 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 2 Mảnh Huyết Long
 • 3 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 5000 Tinh Lực + Hoạt Lực
 • 10 Vạn Đồng Thường
 • 200 Tiền Du Long
 • Nhận 10.000 Mốc Nạp

Phần Thưởng Trận TỐNG KIM 21h00 

Lưu Ý: Đây là Phần Thưởng thêm cho trận Tống KIM 21h00. Bạn vẫn nhận được các phần thưởng ở trên

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC
TOP 1:
 • 20 Triệu Exp
 • 20 Vạn Bạc Khoá
 • 20 Vạn Bạc Thường
 • 20 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8 
 • 20 Mảnh Huyết Long
 • 15 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 40 Tiền Du Long
 • 30 Vạn Đồng Thường
TOP 2 - 4
 • 18 Triệu Exp
 • 15 Vạn Bạc Khoá
 • 15 Vạn Bạc Thường
 • 15 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 15 Mảnh Huyết Long
 • 10 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 30 Tiền Du Long
 • 20 Vạn Đồng Thường
TOP 5 - 10
 • 15 Triệu Exp
 • 10 Vạn Bạc Khoá
 • 10 Vạn Bạc Thường
 • 10 Vạn Đồng Khoá
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 
 • 7 Mảnh Huyết Long
 • 7 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 20 Tiền Du Long
 • 10 Vạn Đồng Thường
TOP 11 - 20
 • 10 Triệu Exp
 • 5 Vạn Bạc Khoá
 • 5 Vạn Bạc Thường
 • 5 Vạn Đồng Khoá
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 5 Mảnh Huyết Long
 • 5 Rương Mảnh Trang Bị PET
 • 10 Tiền Du Long
 • 5 Vạn Đồng Thường

 

BQT Kiếm Thế !!!