Sự Kiện Backup Lễ 30.4 - Mồng 1.5

31/05/23

Sự Kiện 30 tháng 4 - Mừng Giải Phóng Đất Nước

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 18h00 Thứ 4 Ngày 31.05.2023 đến 18h00  Ngày 01.07.2023
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện Tát La Phi

 • Vị trí: Tại Ba Lăng Huyện
 • Chức năng:
  • Là NPC hỗ trợ các sự kiện trong game
  • Hỗ Trợ mua lại các hoạt động và đổi điểm tống kim

Các Vật Phẩm Sự Kiện:

Khi tham gia các hoạt động trong game. Các bạn sẽ nhận được Túi nguyên liệu . Sau khi mở ra ngẫu nhiên ra các vật phẩm sau:

Hình ảnh Ghi chú

Vật phẩm : Công thức Ghép

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Sao Vàng

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Nước Giải Phóng

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Sự Kiện Tát La Phi tại các Phượng Tường để hợp thành vật phẩm. Công Thức Ghép có 2 loại

1Ghép Rương Vinh Quang Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 5000 vật phẩm)

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Công thức Ghép

 1
Vật phẩm : Sao Vàng  1
Vật phẩm : Nước Giải Phóng  1
1 Vạn Đồng Thường  1

 

2Ghép Rương Chiến Thắng Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 2000 vật phẩm)

 

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Công thức Ghép

 1
Vật phẩm : Sao Vàng  1
Vật phẩm : Nước Giải Phóng  1

 

Phần thưởng sau khi dùng các rương:

PHẦN THƯỞNG VÀ TỈ LỆ KHI MỞ RƯƠNG EVENT

1.Sư dụng Rương Chiến Thắng  Nhận được random quà sau:

 • 1 Tiền du long tỉ lệ 10%
 • 1 Vỏ Sò Vàng Tỉ lệ 10%
 • 1  Mảnh huyết Long tỉ lệ 10%
 • 1000 đồng khoá tỉ lệ 20%
 • 1 Huyền tinh cấp 3 tỉ lệ 20%
 • 1 Huyền tinh cấp 4 tỉ lệ 15%
 • 1 Huyền tinh cấp 5 tỉ lệ 4%
 • 1  Rương Trang Bị Đồng hành(1R) tỉ lệ 20%
 • 1 Ngựa Lăng Thiên tỉ lệ 1%

2. Sử dụng Rương Vinh Quang   Nhận được random quà sau:

 • 2 Tiền du long tỉ lệ 5%
 • 1 Tiền du long tỉ lệ 10%
 • 1  Rương Trang Bị Đồng hành (2R) Tỉ lệ 20%
 • 2 Vạn Bạc khoá tỉ lệ 20%
 • 1 Huyền tinh cấp 5 tỉ lệ 15%
 • 1 Huyền tinh cấp 6 tỉ lệ 10%
 • 1 Huyền tinh cấp 7 tỉ lệ 4%
 • 1 Mảnh Huyết Long tỉ lệ 15%
 • 1 Ngựa  Huyết Ngọc 1%

Sử dụng đủ số lượng Rương Vinh Quang  nhận được:

 • Sử dụng 100 Rương Vinh Quang : Nhận 1 HT8 +500 tiền DL + 1 Hoà Thị Ngọc + 15 chân nguyên sơ + 50 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 200 Rương Vinh Quang : Nhận 2 HT8 +700 tiền DL + 5 Hoà Thị Ngọc + 30 chân nguyên sơ + 100 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 500 Rương Vinh Quang : Nhận 1 HT9 +1000 tiền DL + 10 Hoà Thị Ngọc + 45 chân nguyên sơ + 150 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng1000 Rương Vinh Quang : Nhận 2 HT9 +1300 tiền DL + 15 Hoà Thị Ngọc + 60 chân nguyên sơ +200 Mảnh Huyết Long
 • Sử dụng 2000 Rương Vinh Quang : Nhận 2 HT9 +1500 tiền DL + 20 Hoà Thị Ngọc + 70 chân nguyên sơ +250 Mảnh Huyết Long + 1 Bí Kíp Đồng hành
 • Sử dụng 3000 Rương Vinh Quang : Nhận 3 HT9 +2000 tiền DL + 25 Hoà Thị Ngọc + 100 chân nguyên sơ +300 Mảnh Huyết Long + 2 Bí Kíp Đồng hành
 • Sử dụng 5000 Rương Vinh Quang : Nhận 3 HT9 +5000 tiền DL + 30 Hoà Thị Ngọc + 100 chân nguyên sơ +500 Mảnh Huyết Long + 3 Bí Kíp Đồng hành

 

Trân Trọng Thông Báo !!!