Sự Kiện Chào Hè 2023

19/05/23

Sự Kiện MÙA HÈ - CHÍ TÔN KIẾM THẾ

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 19h00 Thứ 2 Ngày 15.05.2023 đến 00h00 Thứ 6 Ngày 01.06.2023
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện Tát La Phi

 • Vị trí: Tại Ba Lăng Huyện
 • Chức năng:
  • Là NPC hỗ trợ các sự kiện trong game
  • Hỗ Trợ mua lại các hoạt động và đổi điểm tống kim

Các Vật Phẩm Sự Kiện:

Khi tham gia các hoạt động trong game. Các bạn sẽ nhận được Hồ Lô Nguyên Liệu . Sau khi mở ra ngẫu nhiên ra các vật phẩm sau:

Hình ảnh Ghi chú

Vật phẩm : Lá Nước

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Hoa Tím

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Vật phẩm : Lò Luyện

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc: Tất cả các sự kiện trong game

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Sự Kiện Tát La Phi tại các Ba Lăng Huyện để hợp thành vật phẩm. Công Thức Ghép có 2 loại

1. Ghép Hộp Quà Vàng Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 5000 vật phẩm)

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Lá Nước

 1
Vật phẩm : Hoa Tím  1
Vật phẩm : Lò Luyện  1
1 Vạn Đồng Thường  1

 

2. Ghép Hộp Quà Xanh Sau khi mở ra sẽ nhận được các vật phẩm giá trị: (Tối đa sử dụng 2000 vật phẩm)

 

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

 Vật phẩm : Lá Nước

 1
Vật phẩm : Hoa Tím  1
Vật phẩm : Lò Luyện  1

 

Phần thưởng sau khi dùng các rương:

PHẦN THƯỞNG VÀ TỈ LỆ KHI MỞ RƯƠNG EVENT
1.Sư dụng Hộp Quà Xanh Nhận được random quà sau:
 • 1 Tiền du long tỉ lệ 10%
 • 1 Vỏ Sò Vàng Tỉ lệ 10%
 • 1  Mảnh huyết Long tỉ lệ 10%
 • 1000 đồng khoá tỉ lệ 20%
 • 1 Huyền tinh cấp 3 tỉ lệ 20%
 • 1 Huyền tinh cấp 4 tỉ lệ 15%
 • 1 Huyền tinh cấp 5 tỉ lệ 4%
 • 1  Rương Trang Bị Đồng hành(1R) tỉ lệ 20%
 • 1 Ngựa Ức Vân 150 Kháng tỉ lệ 1%
2. Sử dụng Hộp Quà Vàng   Nhận được random quà sau:
 • 2 Tiền du long tỉ lệ 5%
 • 1 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 10%
 • 1  Rương Trang Bị Đồng hành (2R) Tỉ lệ 20%
 • 2000 đồng khoá tỉ lệ 20%
 • 1 Huyền tinh cấp 5 tỉ lệ 15%
 • 1 Huyền tinh cấp 6 tỉ lệ 10%
 • 1 Huyền tinh cấp 7 tỉ lệ 4%
 • 1 Mảnh Huyết Long tỉ lệ 15%
 • 1 Ngựa  Lăng Thiên  tỉ lệ 1%

Sử dụng đủ số lượng Hộp Quà Vàng  nhận được:

 • Mốc 100 Hộp : Nhận 1 HT7 +500 tiền DL + 1000 Vỏ Sò Vàng + 10 chân nguyên sơ + 50 Mảnh Huyết Long + 30 Rương Mảnh Pet
 • Mốc 200 Hộp  : Nhận 2 HT7 + 700 tiền DL + 1500 Vỏ Sò Vàng + 15 chân nguyên sơ + 60 Mảnh Huyết Long + 30 Rương Mảnh Pet
 • Mốc 500 Hộp : Nhận 3 HT7+ 1000 tiền DL + 2000 Vỏ Sò Vàng + 20 chân nguyên sơ + 70 Mảnh Huyết Long + 50 Rương Mảnh Pet
 • Mốc 1000 Hộp  : Nhận 1 HT8+ 1500 tiền DL + 4000 Vỏ Sò Vàng + 30 chân nguyên sơ + 100 Mảnh Huyết Long + 60 Rương Mảnh Pet
 • Mốc 2000 Hộp  : Nhận 1 HT9+ 3000 tiền DL + 6000 Vỏ Sò Vàng + 40 chân nguyên sơ + 150 Mảnh Huyết Long + 70 Rương Mảnh Pet
 • Mốc 5000 Hộp  : Nhận 3 HT9+ 5000 tiền DL + 10000 Vỏ Sò Vàng + 50 chân nguyên sơ + 200 Mảnh Huyết Long + 100 Rương Mảnh Pet

 

BQT Trân Trọng Thông Báo !!!