Xử Phạt Hành Vi Post Điểm Tống Kim

07/12/22

Xử Phạt  (POST Điểm) Tống Kim

Tùy theo số lần bị xử lý vi phạm từng lần, cụ thể:

Lần 1:  Cấm tham gia Tống Kim trong vòng 24h kể từ thời điểm vi phạm

Lần 2:  Đưa account lên Đảo Nguyên trong vòng 24 giờ, đồng nghĩa với việc không thể hoạt động

Nếu có khiếu nại, bạn có thể liên hệ  FANPAGE để khiếu nại và yêu cầu xem lịch sử hành vi tống kim.

Hạ sát LIÊN TIẾP 1 người 4 mạng không ngắt quãng là gì ?

Là hành động người A giết người B liên tiếp 4 lần

Ví dụ:

Người chơi A giết người chơi B

Tiếp tục giết người chơi B

Lại tiếp tục giết người chơi B

Rồi tiếp tục giết người chơi B

Tổng người chơi A giết người chơi B 4 lần liên tiếp -> hành động này được tính là post mạng (buff điểm)

Ví dụ:

Người chơi A giết người chơi B

Tiếp tục giết người chơi B

Lại tiếp tục giết người chơi C

Rồi tiếp tục giết người chơi B

Tổng người chơi A giết người chơi B 2 lần liên tiếp, nhưng sau đó giết người C 1 lần rồi mới giết người chơi B 1 lần -> hành động này không được tính là post mạng (buff điểm)